Informacije za operatere

 

Ko treba da izveštava za PRTR registar Republike Srbije?

Podaci koji se dostavljaju za PRTR registar se dostavljaju u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 95/2010 i 88/2015). (Pogledati stranu – Zakonska regulativa)

Podatke za PRTR registar dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja iz različitih delatnosti, datih u Prilogu br.1. – Lista 1. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Nacionalni registar izvora zagađivanja.

 

Šta treba da se izveštava?

Za potrebe registara prikuplјaju se podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2. – Spisak zagađujućih materija.

Za potrebe registara prikuplјaju se podaci o određenim zagađujućim materijama koje emituju u vazduh i vode u zavisnosti od delatnosti, date u Prilogu br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti i Prilogu br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti.

Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavlјaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti iz člana 3. st. 1. i 2. Pravilnika.

 

Kada je rok za dostavljanje podataka?

Podaci za PRTR registar izvora zagađivanja dostavlјaju se najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine

 

Kako se dostavljaju podaci?

Podaci za PRTR registar se dostavlјaju na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra;

2) jedan komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.